Grant Datblygu Disgyblion

Datganiad Grant Amddifadedd  2021-22 Ysgol Bancffosfelen

Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (e-FSM) a disgyblion sydd wedi derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis (LAC).

Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol  am ddim neu sy’n LAC.

Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham a ganlyn:

  1. nodi’r grŵp targed o ddisgyblion, ei nodweddion a’i anghenion
  2. cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau
  3. monitro a gwerthuso effaith adnoddau

Yn 2021-22 rhoddwyd i Ysgol Gymunedol Bancffosfelen ddyraniad Grant Amddifadedd disgyblion o £12,650. 

Yn Ysgol Gymunedol Bancffosfelen mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gytuno a’i fonitro gan Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin, i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

  • gyflogi staff sydd yn gweithredu rhaglenni ymyrraeth penodol a fydd yn codi safonau cyrhaeddiad y disgyblion
  • darparu rhaglenni ymyrraeth a chymorth y profwyd eu bod yn cael yr effaith fwyaf a’u bod yn gynaliadwy- ELSA,  ‘Chwarae Cadarnhaol’, ‘CHATT’,
  • brynu adnoddau addas i gefnogi y disgyblion.
  • Gyflwyno ymarferion adferol o fewn yr ysgol er mwyn datblygu perthnasoedd positif i wella ymddygiad
  • Gostyngiad i deuluoedd PYD i fynd ar gyrsiau preswyl.