51.78773494398897,-4.193817496017459,17

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Bancffosfelen
Bancffosfelen Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA15 5DR

Ffôn:01269 870272
Ebost:langabeerm6@hwbcymru.net

Cyd-baratoi heddiw at ddyfodol yfory

Yn Ysgol Bancffosfelen, ein nôd yw darparu awyrgylch cysurus ar gyfer bob plentyn er mwyn hybu ei ddatblygiad moesol, ysbrydol, diwylliannol a chorfforol.

Mae llawer o ymwelwyr yn sôn am y croeso cynnes y maent yn ei gael a chwrteisi ac aeddfedrwydd ein disgyblion. Mae’r berthynas rhwng athrawon, oedolion a disgyblion yn dda ac wedi ei seilio ar gyd-barch a gofal tuag at eraill.

Ysgol hapus yw Ysgol Bancffosfelen, ac mae hyn yn deillio o’r boddhad cynyddol yn y gweithgareddau sy’n mynd ymlaen yma. Mae ymdrech o’r fath yn gwneud disgyblion, rhieni, staff yn gyffredinol, yn falch o’u cysylltiad a’r ysgol.Ymfalchiwn yn llwyddiant ein disgyblion ymhell wedi iddynt ein gadael.

Wedi cwbwlhau eu haddysg yn Ysgol Bancffosfelen, mae'n disgyblion yn parhau eu haddysg yn yr ysgolion Uwchradd lleol.

 

GWYBODAETH I RIENI A GOFALWYR
https://bit.ly/2Tns5TT

GWYBODAETH GWYLIAU HANNER TYMOR
Cyfnod Clo Tachwedd 2020 

 

Cylchlythyr Ysgol Bancffosfelen Hydref 2020 

Rhannwch eich barn ag Estyn. https://www.estyn.llyw.cymru/adborth-arolygu/arolwg 

Dyddiadau'r Tymor: https://bit.ly/3jwWLh2

Polisi Amddiffyn Plant mewn ymateb i Covid 19

COVID-19. Gwnewch eich rhan – Stopiwch y feirws rhag lledaenu

Gwybodaeth Brys i Rieni:

Siart Llif Covid-19

Pryd i gael prawf ac am ba hyd y dylid hunanynysu?

 

GWYBODAETH AM Y CHWISTRELL FFLIW

 

GWYBODAETH I RIENI O IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

 

Symptomau Covid a Phrofi
Mae holl wybodaeth ynghylch y broses profi a beth y dylai rhieni ei wneud wedi ei amlinellu yma.

 

Gwybodaeth bwysig gan Gareth Morgans (Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant): /media/141688/Rhieni-Cymraeg.pdf

 

CYTUNDEB CARTREF - YSGOL 

 

Nodyn atgoffa: Mae Ysgol Bancffosfelen yn ysgol di-gnau. Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y ddolen ganlynol:  /media/141561/alergedd-cnau.pdf

Gwybodaeth ynghylch trefniadau dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi. https://bit.ly/34eGEzN

Llythyr pwysig gyda gwybodaeth i rieni ynglŷn â dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi. https://bit.ly/2CFvcSn

Syniadau ar sut i helpu gyda Gwaith Cartref  https://bit.ly/3fE2BeK

Asesiad risg i gwblhau cyn bod eich plentyn yn dychwelyd i'r ysgol wythnos 13eg-17eg o Orffennaf. https://bit.ly/2YZvKef

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael gwybodaeth bwysig am dymor yr Hydref: https://bit.ly/329CmJh

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael gwybodaeth bwysig am Ddarpariaeth Gofal Plant yn ystod gwyliau'r haf: https://bit.ly/2W2IaAj

Cliciwch ar y llun isod i weld fideo sy'n dangos rhai o'r newidiadau y gallwch chi ddisgwyl eu gweld pan ddewch yn ôl i'r ysgol wythnos nesaf.

CLICIWCH AR Y DOLENNI ISOD AM WYBODAETH PWYSIG - AIL GYDIO YN YR YSGOL

Asesiad perygl iechyd

Llythyr dychwelyd i'r ysgol i rieni

Cythundeb Cartref ac Ysgol

Cliciwch ar y ddolen yma am wybodaeth bwysig am newid i ddyddiad diwedd tymor.

Cliciwch ar y ddolen yma i ddarllen llythyr pwysig wrth Rwydwaith Diabetes Cymru i Blant a Phobl Ifanc.

  

Dyma ddiweddariad pwysig i ddarparu gwybodaeth ar Ail gydio, Dal i fyny a Pharatoi ar gyfer sesiynau haf a Medi yn Ysgol Gymunedol Bancffosfelen. 

 

Gwybodaeth yngylch agor ysgolion

 

Nodyn Atgoffa- Arolwg Effaith Covid-19 i Rieni. Mae'r arolwg yn cau ar ddydd Mercher 10 Mehefin, felly os nad ydych eisoes wedi rhoi eich barn, a fyddech cystal â gwneud hyn. Cliciwch ar y ddolen a ganlyn i gwblhau'r arolwg: https://bit.ly/3cyjkNY

 

Holiadur Dychwelyd i'r Ysgol

Plîs a wnaiff POB rhiant gwblhau’r holiadur hyn i'n cynorthwyo i baratoi i ddychwelyd i'r ysgol? Diolch. bit.ly/3eTxlYo

 

Llythyr i rieni ynghylch ailagor ysgolion

/media/140486/letter_to_parents_school_opening.pdf

 

Arolwg Effaith Covid-19 ar Rieni

Gofynnir i rieni yn Sir Gaerfyrddin rannu eu barn ynghylch y cyfyngiadau symud tra bod ysgolion wedi bod ar gau. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio arolwg yn gofyn i rieni roi eu hadborth ynghylch yr heriau y maent wedi'u hwynebu wrth i blant ddysgu yn eu cartrefi, ac i helpu i lywio addysg yn lleol dros yr wythnosau nesaf.

Dyma ddolen ar gyfer y arolwg:

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/ymgynghori-a-pherfformiad/ymgynghoriadau-actif/arolwg-effaith-covid-19-rhieni/

 

Llythyr ynglŷn â defnyddio'r Hybiau Gofal Plant

Neges bwysig gan Gomisiynydd Plant Cymru:

Wyt ti'n berson ifanc sy'n byw yng Nghymru? Sut ydy'r lockdown yn dy effeithio di?
Oes yna pethau sy'n dy boeni? Neu efallai bod ti wedi cael profiadau positif o'r lockdown hefyd?
Beth bynnag yw'r atebion, plis rhanna dy lais trwy'r holiadur yma, #CoronafeirwsAFi: https://bit.ly/2AjP4ZT

Mae’r holiadur yn cau ar Fai 27 felly cwblha’r ddogfen cyn gynted ag sy’n bosibl.

Gwybodaeth bwysig i rieni

Cyngor i Deuluoedd


Ymdopi â Straen


Adnoddau Seicolegol (COVID 19)


Helpu Plant i Ymdopi â Straen (COVID 19)


Gofalu am ein gilydd

 

Prydiau ar glud a gellir eu harchebu

 

Siarad â Phlant Am Coronafirws

Cliciwch yr eicon isod er mwyn cael gwybodaeth am gwnsela sydd ar gael i blant o Flwyddyn 5 i fyny o'r gwasanaeth cwnsela Ardal 43. Mae Child Line hefyd yn darparu cefnogaeth 24/7.

 

 

Gwybodaeth bwysig ynghylch darpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol. Cliciwch y ddolen isod:

 http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/darparu-gofal-i-blant-gweithwyr-allweddol/

Cliciwch yr icon isod i ddarllen y wybodaeth ddiweddaraf o Lywodraeth Cymru.

 Cofrestru Plant

 

Prydau Ysgol am Ddim

O ddydd Iau, bydd pecynnau cinio ar gael i blant sy'n cael prydau ysgol am ddim yn y lleoliadau canlynol:

Ysgol Y Castell, Ysgol Rhys Prichard, Ysgol Carreg Hirfaen a phob ysgol uwchradd.

Mae gwybodaeth ynghylch dosbarthu prydau ysgol am ddim wedi'i rhyddhau ar wefan isod a gellir ei gweld drwy ddilyn y linc a ganlyn:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/parhau-i-ddarparu-prydau-ysgol-am-ddim/#.Xnoy78j7RPY 

GWYBODAETH AM CORONAFEIRWS

Datganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar achos Coronafeirws Newydd (COVID-19)

Isod ceir dolen i’r safle gwybodaeth Coronafeirws diweddaraf. Bydd unrhyw wybodaeth newydd yn ymddangos ar y wefan yma.

https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

https://einpobl.sirgar.llyw.cymru/ein-pobl/canllawiau-coronafeirws/

 

Cliciwch yr icon isod er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â'r Cynllun Gwên.

 Cofrestru Plant

 

FyYsgolLeol_Baner

Darllenwch fwy am Ysgol Bancffosfelen ar wefan Fy Ysgol Leol trwy glicio'r llun uchod. 

 

 Estyn

Darllenwch adroddiadau arolygiad fwyaf diweddar Ysgol Bancffosfelen trwy glicio'r llun uchod. 

Cliciwch y llun uchod i weld sut mae ysgolion yn trawsnewid eu hunain i fod yn 'sefydliadau dysgu'. 

Cofrestru Plant

Cliciwch y llun uchod i gael gwybodaeth am sut i wneud cais am le i'ch plentyn yn yr ysgol.

Gwefan Derbyn i Ysgolion:www.sirgar.llyw.cymru/derbyn-i-ysgolion 

Gofal Plant

Cynnig Gofal Plant yng NghymruCais ar-lein rhiant/gwarcheidwad ar gyfer Sir Gaerfyrddin ar gael yn awrMae Cynnig Gofal Plant yn darparu hyd at 30 awr yr wythnos o addysg a gofal plant tair a phedair oed wedi ei hariannu i rieni cymwys. Bydd y cynnig ar gael o 7fed Ionawr 2019 yn Sir Gaerfyrddin. Gall rieni/warcheidwaid cymwys cofrestru hyd at 8 wythnos cyn y tymor y mae eu plentyn yn troi yn dair oed. Mae'r ffurflen gais ar-lein ar gael ar wefan gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd - gweler linc isod:http://fis.carmarthenshire.gov.wales/gofal-plant/providing-childcare/talk-childcare-offer-wales/?lang=cy