51.78773494398897,-4.193817496017459,17

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Bancffosfelen
Bancffosfelen Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA15 5DR

Ffôn:01269 870272
Ebost:langabeerm6@hwbcymru.net

Cyd-baratoi heddiw at ddyfodol yfory

Yn Ysgol Bancffosfelen, ein nôd yw darparu awyrgylch cysurus ar gyfer bob plentyn er mwyn hybu ei ddatblygiad moesol, ysbrydol, diwylliannol a chorfforol.

Mae llawer o ymwelwyr yn sôn am y croeso cynnes y maent yn ei gael a chwrteisi ac aeddfedrwydd ein disgyblion. Mae’r berthynas rhwng athrawon, oedolion a disgyblion yn dda ac wedi ei seilio ar gyd-barch a gofal tuag at eraill.

Ysgol hapus yw Ysgol Bancffosfelen, ac mae hyn yn deillio o’r boddhad cynyddol yn y gweithgareddau sy’n mynd ymlaen yma. Mae ymdrech o’r fath yn gwneud disgyblion, rhieni, staff yn gyffredinol, yn falch o’u cysylltiad a’r ysgol.Ymfalchiwn yn llwyddiant ein disgyblion ymhell wedi iddynt ein gadael.

Wedi cwbwlhau eu haddysg yn Ysgol Bancffosfelen, mae'n disgyblion yn parhau eu haddysg yn yr ysgolion Uwchradd lleol.

 

Newyddion da- fe fydd Clwb Cwtsh yn cychwyn eto ar ddechrau mis Mai. 😊

Bydd y sesiynau yn digwydd dros rwdywaith TEAMS ac yn gyfle gwych i rieni/ teuluoedd estynedig/ staff i ddysgu Cymraeg mewn ffordd hwyliog dros gyfnod o wyth wythnos. 

 

 

LLYTHYR O'R CYFARWYDDWR ADDYSG AM DREFNIADAU DYCHWELYD I'R YSGOL: https://bit.ly/3rwRdr5

 

 

TREFNIADAU DYCHWELYD I’R YSGOL AR GYFER CA2 AR YR WYTHNOS YN CYCHWYN Y 15fed O FAWRTH 2021: https://bit.ly/2OzJCJm

 

GWYBODAETH AM DALIADAU PRYDAU YSGOL AM DDIM (24/02/21): https://bit.ly/3pUphLU

 

DIWEDDARIAD YSGOLION LLYWODRAETH CYMRU:https://bit.ly/3bBJdOu

 

Oes gennych chi hawl i Brydau Ysgol Am Ddim?

Sylwch ar y canlynol os gwelwch yn dda –

  •  Rhaid i chi wneud cais am Brydau Ysgol Am Ddim - nid yw'n digwydd yn awtomatig.
  • Rhaid gwneud cais am Brydau Ysgol Am Ddim i blant ychwanegol sy'n dechrau yn yr ysgol hefyd - ni ychwanegir hwynt yn awtomatig ac ni fydd ôl-ddyddio os fyddwch yn oedi. Felly codir tâl arnoch am brydau bwyd cyn y dyddiad y byddwch yn ein hysbysu.
  • Rhaid i chi ein hysbysu o newid yn eich amgylchiadau. Gallai methu â rhoi gwybod i ni arwain at godi tâl am brydau bwyd o ddyddiad y newid.

 Oes gennych chi hawl i Daliadau Prydau Ysgol Am Ddim?

Sylwch ar y canlynol os gwelwch yn dda –

  • Rhaid i chi wneud cais ar wahân am Daliadau Prydau Ysgol Am Ddim - ni chewch eich talu oni bai eich bod yn gwneud cais.
  • Os cymeradwyir eich cais am daliadau, dim ond o'r dyddiad y gwnewch y cais y cewch eich talu, h.y. ni fydd unrhyw daliadau wedi'u hôl-ddyddio.

 

TREFNIADAU AIL AGOR AR ÔL GWYLIAU HANNER TYMOR: https://bit.ly/3d4ceoj

 

LLYTHYR RHIENI 11 02 2021: https://bit.ly/3tR79FV

 

NEGES BWYSIG I RIENI/GOFALWYR 05 02 21: https://bit.ly/2N978MK

Nodyn atgoffa i rieni: https://bit.ly/3cEGpSR

WYTHNOS IECHYD MEDDWL PLANT 1af - 7fed o Chwefror 2021

Cliciwch ar y ddolen er mwyn dod o hyd i wybodaeth am wythnos iechyd meddwl plant ac am weithgareddau gallwch wneud adre gyda’ch plant. https://bit.ly/3tg0GEl

 

NEGES BWYSIG I RIENI/GOFALWYR: https://bit.ly/3r9NtLw

Neges bwysig wrth y Gwasanaeth Tân.

Image

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ddiogelwch canhwyllau, cliciwch ar y ddolen yma:

https://t.co/8q5CXBj2AZ?amp=1

Gwybodaeth bwysig i rieni/gofalwyr (22 01 21):            https://bit.ly/3c23gaN

 

Gweithgarwch casglu data (2021) Plant y lluoedd arfog: https://bit.ly/2Y4NZ0U

 

NODYN ATGOFFA OS BYDD EICH PLENTYN YN CAEL CANLYNIAD PRAWF POSITIF AM COVID-19   

Er bod ein plant yn dysgu gartref ar hyn o bryd, mae'n bwysig dweud wrthym os bydd eich plentyn yn cael canlyniad prawf positif am Covid-19. Rhowch wybod amdano'n uniongyrchol i'r ysgol, neu'r tu allan i oriau ysgol cysylltwch â Llesiant Delta drwy ffonio 0300 333 2222 neu anfonwch e-bost at TTP@deltawellbeing.org.uk gan ddarparu enw, grŵp blwyddyn ac ysgol eich plentyn. Cofiwch os bydd gan eich plentyn, neu unrhyw aelod o'ch aelwyd, symptomau Covid-19 mae'n rhaid i chi hunanynysu a gofyn am brawf drwy ffonio 119 neu ddefnyddio'r porth ar-lein https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19

GWYBODAETH BWYSIG AM YR HWB: https://bit.ly/35vnRAm

GWYBODAETH DDIWEDDARAF AM DREFNIADAU AR GYFER PLANT GWEITHWYR CRITIGOL A PHLANT SY'N AGORED I NIWED 07.01.21: https://bit.ly/3nm09ML

GWYBODAETH AM DDYSGU CYFUNOL: https://bit.ly/3pTnya4

Os ydych chi'n weithiwr critigol ac angen Hwb ar gyfer gofal plant, e-bostiwch:

LangabeerM6@hwbcymru.net
ar gyfer dolen i'r ffurflen gais.

GWYBODAETH AM BRYDIAU YSGOL AM DDIM 05/01/21: https://bit.ly/2XdmSA4

 

GWYBODAETH BWYSIG 04/01/21: https://bit.ly/38aV8CA

 

LLYTHYR I RIENI AM DREFNIADAU IONAWR 2021: https://bit.ly/3gZ1xmW

PWYSIG: https://bit.ly/386bSK5 

NEGES BWYSIG I RIENI DISGYBLION BLWYDDYN 6!  https://bit.ly/2Lyrv5i

NEGES WRTH GARETH MORGANS CYFARWYDDWR ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT: https://bit.ly/3lVn7Ke

PRYD I GAEL PRAWF: https://bit.ly/2JRRvYR

CANLLAW COVID YSGOLION: https://bit.ly/3gy6RgW

CANLLAW GWEITHGAREDDAU NADOLIG YSGOLION: https://bit.ly/3oH8onK

 

A allwch plis gwbwlhau yr holiadur hwn erbyn 16/12/2020 plis? https://bit.ly/3mazLVT Diolch

NEGES BWYSIG YNGLŶN Â THROSGLWYDDO BLWYDDYN 6

Gofynnir i rieni wneud cais ar-lein ar gyfer eu plentyn a fydd yn symud i'r ysgol uwchradd ym mis Medi 2021 drwy ddilyn y ddolen hon http://www.sirgar.llyw.cymru/derbyn-i-ysgolion

Mae'r holl wybodaeth sydd ei hangen ar rieni ar gael drwy'r ddolen hon, gan gynnwys gwybodaeth am gludiant i'r ysgol. Mae'n rhaid gwneud cais erbyn 18 Rhagfyr 2020. Bydd e-bost yn nodi'r penderfyniad yn cael ei anfon at y rhiant ar y Diwrnod Cynnig Cenedlaethol sef 1 Mawrth, 2021. 

 

NEGES WRTH GARETH MORGANS CYFARWYDDWR ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT: https://bit.ly/3lVn7Ke

LLYTHYR MANYLION CYSWLLT: https://bit.ly/3g4sjtM

 

TALIADAU PRYDAU YSGOL AM DDIM: https://bit.ly/2JBzlKq

CANLLAW COVID DIWEDDARAF AR GYFER YSGOLION: https://bit.ly/3qe1Qih

Image

https://t.co/mIGva43Fbo?amp=1

 

GWYBODAETH BWYSIG AM WISGO GORCHUDDION WYNEB: https://bit.ly/2UXjc4c

GWYBODAETH BWYSIG YNGLŶN Â CHASGLU'CH PLANT AR DDIWEDD Y DYDD:   https://bit.ly/2HeTSDO

 

GWYBODAETH I RIENI A GOFALWYR
https://bit.ly/2Tns5TT

GWYBODAETH GWYLIAU HANNER TYMOR
Cyfnod Clo Tachwedd 2020 

 

Cylchlythyr Ysgol Bancffosfelen Hydref 2020 

Rhannwch eich barn ag Estyn. https://www.estyn.llyw.cymru/adborth-arolygu/arolwg 

Dyddiadau'r Tymor: https://bit.ly/3jwWLh2

Polisi Amddiffyn Plant mewn ymateb i Covid 19

COVID-19. Gwnewch eich rhan – Stopiwch y feirws rhag lledaenu

 

Gwybodaeth Brys i Rieni:

Siart Llif Covid-19

Pryd i gael prawf ac am ba hyd y dylid hunanynysu?

GWYBODAETH AM Y CHWISTRELL FFLIW

GWYBODAETH I RIENI O IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

 

Symptomau Covid a Phrofi
Mae holl wybodaeth ynghylch y broses profi a beth y dylai rhieni ei wneud wedi ei amlinellu yma.

 

Gwybodaeth bwysig gan Gareth Morgans (Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant): /media/141688/Rhieni-Cymraeg.pdf

 

CYTUNDEB CARTREF - YSGOL

 

Nodyn atgoffa: Mae Ysgol Bancffosfelen yn ysgol di-gnau. Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y ddolen ganlynol:  /media/141561/alergedd-cnau.pdf

Gwybodaeth ynghylch trefniadau dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi. https://bit.ly/34eGEzN

Llythyr pwysig gyda gwybodaeth i rieni ynglŷn â dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi. https://bit.ly/2CFvcSn

Syniadau ar sut i helpu gyda Gwaith Cartref  https://bit.ly/3fE2BeK

Asesiad risg i gwblhau cyn bod eich plentyn yn dychwelyd i'r ysgol wythnos 13eg-17eg o Orffennaf. https://bit.ly/2YZvKef

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael gwybodaeth bwysig am dymor yr Hydref: https://bit.ly/329CmJh

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael gwybodaeth bwysig am Ddarpariaeth Gofal Plant yn ystod gwyliau'r haf: https://bit.ly/2W2IaAj

Cliciwch ar y llun isod i weld fideo sy'n dangos rhai o'r newidiadau y gallwch chi ddisgwyl eu gweld pan ddewch yn ôl i'r ysgol wythnos nesaf.

CLICIWCH AR Y DOLENNI ISOD AM WYBODAETH PWYSIG - AIL GYDIO YN YR YSGOL

Asesiad perygl iechyd

Llythyr dychwelyd i'r ysgol i rieni

Cythundeb Cartref ac Ysgol

Cliciwch ar y ddolen yma am wybodaeth bwysig am newid i ddyddiad diwedd tymor.

Cliciwch ar y ddolen yma i ddarllen llythyr pwysig wrth Rwydwaith Diabetes Cymru i Blant a Phobl Ifanc.

  

Dyma ddiweddariad pwysig i ddarparu gwybodaeth ar Ail gydio, Dal i fyny a Pharatoi ar gyfer sesiynau haf a Medi yn Ysgol Gymunedol Bancffosfelen. 

 

Gwybodaeth yngylch agor ysgolion

 

Nodyn Atgoffa- Arolwg Effaith Covid-19 i Rieni. Mae'r arolwg yn cau ar ddydd Mercher 10 Mehefin, felly os nad ydych eisoes wedi rhoi eich barn, a fyddech cystal â gwneud hyn. Cliciwch ar y ddolen a ganlyn i gwblhau'r arolwg: https://bit.ly/3cyjkNY

 

Holiadur Dychwelyd i'r Ysgol

Plîs a wnaiff POB rhiant gwblhau’r holiadur hyn i'n cynorthwyo i baratoi i ddychwelyd i'r ysgol? Diolch. bit.ly/3eTxlYo

 

Llythyr i rieni ynghylch ailagor ysgolion

/media/140486/letter_to_parents_school_opening.pdf

 

Arolwg Effaith Covid-19 ar Rieni

Gofynnir i rieni yn Sir Gaerfyrddin rannu eu barn ynghylch y cyfyngiadau symud tra bod ysgolion wedi bod ar gau. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio arolwg yn gofyn i rieni roi eu hadborth ynghylch yr heriau y maent wedi'u hwynebu wrth i blant ddysgu yn eu cartrefi, ac i helpu i lywio addysg yn lleol dros yr wythnosau nesaf.

Dyma ddolen ar gyfer y arolwg:

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/ymgynghori-a-pherfformiad/ymgynghoriadau-actif/arolwg-effaith-covid-19-rhieni/

 

Llythyr ynglŷn â defnyddio'r Hybiau Gofal Plant

Neges bwysig gan Gomisiynydd Plant Cymru:

Wyt ti'n berson ifanc sy'n byw yng Nghymru? Sut ydy'r lockdown yn dy effeithio di?
Oes yna pethau sy'n dy boeni? Neu efallai bod ti wedi cael profiadau positif o'r lockdown hefyd?
Beth bynnag yw'r atebion, plis rhanna dy lais trwy'r holiadur yma, #CoronafeirwsAFi: https://bit.ly/2AjP4ZT

Mae’r holiadur yn cau ar Fai 27 felly cwblha’r ddogfen cyn gynted ag sy’n bosibl.

Gwybodaeth bwysig i rieni

Cyngor i Deuluoedd


Ymdopi â Straen


Adnoddau Seicolegol (COVID 19)


Helpu Plant i Ymdopi â Straen (COVID 19)


Gofalu am ein gilydd

 

Prydiau ar glud a gellir eu harchebu

 

Siarad â Phlant Am Coronafirws

Cliciwch yr eicon isod er mwyn cael gwybodaeth am gwnsela sydd ar gael i blant o Flwyddyn 5 i fyny o'r gwasanaeth cwnsela Ardal 43. Mae Child Line hefyd yn darparu cefnogaeth 24/7.

 

 

Gwybodaeth bwysig ynghylch darpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol. Cliciwch y ddolen isod:

 http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/darparu-gofal-i-blant-gweithwyr-allweddol/

Cliciwch yr icon isod i ddarllen y wybodaeth ddiweddaraf o Lywodraeth Cymru.

 Cofrestru Plant

 

Prydau Ysgol am Ddim

O ddydd Iau, bydd pecynnau cinio ar gael i blant sy'n cael prydau ysgol am ddim yn y lleoliadau canlynol:

Ysgol Y Castell, Ysgol Rhys Prichard, Ysgol Carreg Hirfaen a phob ysgol uwchradd.

Mae gwybodaeth ynghylch dosbarthu prydau ysgol am ddim wedi'i rhyddhau ar wefan isod a gellir ei gweld drwy ddilyn y linc a ganlyn:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/parhau-i-ddarparu-prydau-ysgol-am-ddim/#.Xnoy78j7RPY 

GWYBODAETH AM CORONAFEIRWS

Datganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar achos Coronafeirws Newydd (COVID-19)

Isod ceir dolen i’r safle gwybodaeth Coronafeirws diweddaraf. Bydd unrhyw wybodaeth newydd yn ymddangos ar y wefan yma.

https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

https://einpobl.sirgar.llyw.cymru/ein-pobl/canllawiau-coronafeirws/

 

Cliciwch yr icon isod er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â'r Cynllun Gwên.

 Cofrestru Plant

 

FyYsgolLeol_Baner

Darllenwch fwy am Ysgol Bancffosfelen ar wefan Fy Ysgol Leol trwy glicio'r llun uchod. 

 

 Estyn

Darllenwch adroddiadau arolygiad fwyaf diweddar Ysgol Bancffosfelen trwy glicio'r llun uchod. 

Cliciwch y llun uchod i weld sut mae ysgolion yn trawsnewid eu hunain i fod yn 'sefydliadau dysgu'. 

Cofrestru Plant

Cliciwch y llun uchod i gael gwybodaeth am sut i wneud cais am le i'ch plentyn yn yr ysgol.

Gwefan Derbyn i Ysgolion:www.sirgar.llyw.cymru/derbyn-i-ysgolion 

Gofal Plant

Cynnig Gofal Plant yng NghymruCais ar-lein rhiant/gwarcheidwad ar gyfer Sir Gaerfyrddin ar gael yn awrMae Cynnig Gofal Plant yn darparu hyd at 30 awr yr wythnos o addysg a gofal plant tair a phedair oed wedi ei hariannu i rieni cymwys. Bydd y cynnig ar gael o 7fed Ionawr 2019 yn Sir Gaerfyrddin. Gall rieni/warcheidwaid cymwys cofrestru hyd at 8 wythnos cyn y tymor y mae eu plentyn yn troi yn dair oed. Mae'r ffurflen gais ar-lein ar gael ar wefan gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd - gweler linc isod:http://fis.carmarthenshire.gov.wales/gofal-plant/providing-childcare/talk-childcare-offer-wales/?lang=cy  

GWYBODAETH BWYSIG AM WISGO GORCHUDDION WYNEB: